زروند(خراسان شناسی)

khorasan studies

ادامه کتابچه سبزوار

بلوک کوه میشی کلات

[بلوک تکاب لغمان کوه و براکوه]

 

[کوه میش] هوایش ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. 12 خانه.

طرزق(طراق)[1][92] هوایش معتدل است. رعیتش در دو قلعه سکنه دارند. اشجار توت زیادی دارند. از قنات مشروب می شود.26 خانه است.

کیذر[2][93] از رودخانه مشروب می شود. میوه جات زیاد دارد. سکنه اش 40 خانه است.

هلاک آباد[3][94] قشلاق است.هوایش گرم است. آبش شوراست. اگر سالی خشکی شود،آب خوردن ندارند.زراعت دیمه است.سه نفر سواره نوکر دارند.سکنه 6 خانوار است.

باشیان[4][95] ئیلاق است.هوایش خوب است اما خراب است ا قنات مشروب می شود.12 خانوار.

بیزخ[5][96]  ئیلاق است.هوایش در نهایت سردی.زراعت دیمه از رودخانه مشروب می شود.غریبگز زیادی دارد. رعیت اینجا 6 خانه است.

باغ خیرات [6][97]ئیلاق است،هوایش معتدل. از قنات مشروب مس شود.20 خانوار.

دیوانه خوی [7][98] ئیلاق است از رودخانه مشروب می شود.زمین زراعت ندارد. غریبگز زیادی دارد.اشجار انگور و توت و سنجد و چنار دارد. 7 خانوار است.

کلاته بیات[8][99] ئیلاق است. هوایش بسیار خوب دارد. آبش از چشمه است. اشجار توت و غیره دارد.17 خانه.

کاج[9][100] ئیلاق است. از رودخانه مشروب می شود. اشجار توت،انگوربسیار. 20  خانه.

بسک[10][101] ئیلاق می باشد. از قنات مشروب می شود. اشجار توت، انگو.4 خانوار است.

برازق[11][102] ئیلاق است ازرودخانه مشروب میشود. دکان نمد مالی 6 باب دایر دارد.40 خانوار.

ششتمد[12][103] ئیلاق بسیار خوبی میباشد.از قنات مشروب می شود.ازرودخانه هم آب دارد.30 خانه.

زلیدر[13][104] از قنات مشروب میشود.دو خانه وار است.

حسن آباد[14][105] شهیر به ده زمین. ئیلاق است. از قنات مشروب می شود.ازروخانه مشروب می شود اشجار توت،انگور است. 40 خانه.

علی آباد[15][106] ئیلاق است زراعت از قنات.اشجار توت است. 10 خانه.

ابراهیم آباد[16][107] ئیلاق است.زراعت از قنات مشروب می شود.سکنه 10 خانه.

حسین آباد[17][108] ئیلاق است.زراعت از قنات مشروب می شود. اشجار توت، انگور 4 خانوار.

نقاچاه[18][109] مخروبه است. یک خانوار است.

رنجمه(انجمه)[19][110] ئیلاق است. هوایش معتدل ولی خرابه است. 4 خانوار است.

بجدن[20][111] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. دیمه کارند. 10 خانه.

جنبذ[21][112] ئیلاق است. ولی مخروبه است. از رودخانه مشروب می شود. 3 خانوار است.

عزیزآباد[22][113] ئیلاق است.از قنات مشروب می شود. 15 خانوار است.

سررود[23][114] ئیلاق است. محلی آنها خراب است. از قنات مشروب می شود. 6 خانوار.

مج[24][115] ئیلاق است. رعیت عرب می باشند. زراعت از قنات است. 6 خانوار.

پادر[25][116] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. اشجار توت و سایر میوه جات. 12 خانه.

کیذقان[26][117] ئیلاق است. هوایش بسیار خوب است. اشجار انگور،توت و سایر میوه . 21 خانه.

قاسمی[27][118] ئیلاق است. 3 خانوار است.

زلیدر[28][119] ئیلاق است. از چشمه مشروب می شود. دیمه کارند. اشجارتوت است. 2 خانوار  است.

تندک[29][120] ئیلاق است. از چشمه مشروب می شوند. دیمه کارند. اشجار توت. 10 خانوار است.

طرسک[30][121] ئیلاق است. از چشمه جات مشروب می شود. 22 خانه.

کلاته اردنیز[31][122] ئیلاق است. آبش از چشمه است. دیمه کارند. 6 خانه وار.

بجدن[32][123] ئیلاق است.زراعت الز سه رشته قنات،اشجار توت است. سکنه 60 خانه.

بونش [33][124]ئیلاق می باشد. از قنات مشروب می شود. یک فرد آب دارد. رعیت 2 خانوار است.

کلاته شورباخ[34][125] ازقنات مشروب می شود. آب قابلی ندارد. رعیت ندارد.

سریش[35][126] ئیلاق است. هوایش خوب است. از قنات مشروب می شود. 6 خانوار است.

کلاته برکوه[36][127] ئیلاق است. رعیت ندارد. ملک بلوچ می باشد. از چشمه مشروب می شود.اشجار توت، زردالو،انگور، آلوچه می باشد.

کومک[37][128] ئیلاق است ولی مخروبه است. آبش از چشمه جاری است. اشجار توت،زرآلو. 3 خانواراست.

کرک[38][129] ئیلاق است و آبش از چشمه جاری است. اشجارتو،زرآلو،سنجد می باشد.

نیمردان[39][130] ئیلاق است. دو کلاته دارد. آبش از چشمه جاری است. اشجارتوت، انگوراست. 6 خانوار.

پوچ[40][131] ئیلاق است. آبش از چشمه جاری می شود. زمین زراعت ندارند. دیمه کارند.

بنقن[41][132] ئیلاق است. آب از دو رشته قنات جاری می شود. اشجار انگور، توت است.رعیت 6 خانوار است.

کمند علیا و سفلی و کلاته دیگر هر سه کلاته جمعیتش 10 خانوار است.[42][133]

محمد آبادعریان[43][134] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. رعیت 20 خانوار است.

عریان[44][135] از قنات مشروب می شود. اشجار کمی دارد. 6 خانوار است.

لندران[45][136] ئیلاق است. هوایش معتدل،چهارکلاته دارد. اشجار توت، انگور دارد. 30 خانوار.

مظفرآباد[46][137] جزو محمدآباد، از قنات مشروب می شود. رعیت 2 خانوار است.

سلطان آباد[47][138] در مرز محمدآباد عریان است. از قنات مشروب می شود. رعیت ندارد.

فضل آباد[48][139] ئیلاق است. نزدیک لندران. از قنات مشروب می شود. آبش سه زوج است. اشجار توت و انگور از هر قبیل دارد. رعیتش از این قرار است. 10 خانه.

نارستان[49][140] ئیلاق است. آبش از قنات است. دو کلاته دارد. اشجار توت، انگور است. 8 خانوا.

اجهوزد[50][141] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. اکثر اشجار توت واناراست.رعیت 10 خانه.

همائی[51][142] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. اشجار توت و زرآلو و انگور است.

جراحی [52][143] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. دو کلاته دارد. اکثر اشجار انگور و انار و توت است. رعیت 20 خانه.

کلاته مال[53][144] سادات است.در زیر جراحی ، سکنه اش 4 خانوار است.

نارستان[54][145] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. اکثر اشجار توت. سکنه اش 8 خانوار است.

کلاته میرعلی[55][146] ئیلاق است. از قنات مشروب میشود. سکنه اش 20 خانوار.

لطف آباد[56][147] ئیلاق است. از قنات مشروب میشود. سکنه  4 خانوار است.

دامرود[57][148] از قنات مشروب می شود. آبش شورمی باشد. سکنه 10 خانوار.

فلیشور[58][149] از قنات مشروب می شود. سکنه 4 خانوار است.

بستنه(تسبند)[59][150] قشلاق است. از قنات مشروب میشود. رعیت 7 خانوار است.

شمس آباد [60][151]از قنات مشروب می شود. قشلاق است. سکنه 10 خانوار است.

موند[61][152] هوایش قشلاق است. ازقنات مشروب میشود. رعیت 30 خانوار است.

قلعه نو[62][153] قشلاق است. زراعتش از رودخانه مشروب می شود. رعیت دو خانوار است.

برآباد[63][154] قشلاق است. از رودخانه مشروب می شود. 10 خانوار است.

رش وارین[64][155] در جزو ئیلاق است و قشلاق است.از قنات مشروب میشود.اکثر اشجار توت ، انگور است. 40 خانوار است.

درقدم[65][156] قشلاق است از قنات مشروب می شو. اکثر اشجار توت ، آلو،انگو،بادام و غیره است. 10 خانوار است.

استاج[66][157] جزو ئیلاق است از قنات مشروب میشود. پنج کلاته دارد.اشجار توت،انگور 30 خانواراست.

کلاوش[67][158] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود.سکنه اش 3 خانوار است.

سقیه[68][159] ئیلاق است.زراعت از قنات مشروب میشود. ده نوکر سواره دارد.15 خانوار است.

جری دریاچه[69][160] محل خوف طایفه ترکمان است. جزو ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. بلوچ سکنی دارد. 12 خانوار.

 

بلوک

 

خیرآباد[70][161] ئیلاق است. هوایش معتدل است. از قنات مشروب میشود. دو رشته قنات دارد.اشجار توت و انگور بسیاری دارد. گوسفند یک هزار و پانصد عدد دارد. رعیت 40 خانوار است.

کلاته حاجی آباد[71][162] ملک علی حاجی فرامرزخان . از قنات مشروب می شود. سکنه ندارد.

کلاته حسن آباد[72][163] ملک رعایای خیرآباد می باشد از قنات مشروب میشود. درخود سکنه ندارد.

نارستانه[73][164]از قنات مشروب میشود.خیرآباد دربهارزرع درآنجا می نمایند.درخود رعیت ندارد.

باغجر[74][165] ئیلاق است.بسیار خوش هواست.از قنات مشروب می شود. اشجار توت بسیار دارد.شصت خانوار است.

قراقلی[75][166] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. سکنه اش از قرارذیل است. اشجار توت بسیار دارد.10 خانوار است.

عوض[76][167] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. رعیت 10 خانوار.

نجم آباد[77][168] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. سکنه اش چهار باب سیاه چادر قوچانی است. 4 خانوار است.

علی کرد[78][169] سکنه آنجا به طایفه قوچان و گوسفند دارند. دو خانوار است.

نورآباد[79][170] ئیلاق است هوایش معتدل است از قنات مشروب می شود. دیمه کارند. 8 خانوار است.

روکی[80][171] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود. دو نفر نوکر سواره دارند. 8 خانوار است.

ساطله(طلبی)[81][172] ئیلاق است. دو رشته قنات دارد. انگور و توت و اشجار میوه دارد.چهارکلاته دارد. 10 خانوار.

حارث آباد[82][173] قشلاق است . از قنات مشروب میشود. آبش شور است. دو رشته قنات دارد. 30 خانوار است.

فسنقر[83][174] در قشلاق واقع است. آبش شور است. شش رشته قنات دارد. 60 خانوار.

برزو[84][175] از قنات مشروب می شود. آبش شور می باشد. سکنه اش 10 خانوار.

حسین آباد[85][176] از قنات مشروب میشود. آبش شور می باشد. مالک آنجا اهل شهر سبزواراند. سکنه 10 خانوار.

حیار قلی( بدل حیدر قلی)[86][177] مالک حاجی محمد علی تاجر. از قنات مشروب میشود ولی خراب شده است. 3 خانوار است.

قدیم آباد[87][178] از قنات مشروب می شود. دو زوج آب دارد. 3 خانوار است.

شاباش[88][179] ئیلاق است. مالک اهل شهر. از قنات مشروب می شود. اشجار توت و انگور است. 4 خانوار است.

رازقند[89][180] ئیلاق است از قنات مشروب میشود اشجار توت و انگور می باشد. 16 خانوار است.

سنگ سفید[90][181] ئیلاق است. از قنات مشروب می شود.اشجار توت و انگور .شش طاحونه دارد.سکنه 15 خانوار.

میرحسین[91][182] ازقنات مشروب می شود. اشجار توت و انگور است. چند کلاته دارد.

سدید(سدیر) [92][183]از قنات مشروب می شود. شش زوج آب دارد. ازدو رودخانه مشروب می شود. رعیت 10 خانوار.

کسکن [93][184]از دو رشته قنات مشروب می شود. اشجار توت و زردآلو و انگور است. 18 خانوار.

کود آسیا [94][185]ازقنات سدیر مشروب میشود. دو شبانه روز از قنات مزبور حق شرب زراعت دارند.دو باب طاحونه دارد. اشجار توت، انگور،زردآلو. 30 خانوار.

جنت آباد[95][186] از قنات مشروب میشود. سکنه ندارد اشجار توت،انگور،اناراست. عوامل دو زوج.

رسدیر[96][187] سرراه خراسان است. از قنات مشروب می شود. سی زوج آب دارد. و چهار حجر طاحونه.اشجار توت، انگور، انار است. 60 خانوار.

مسکین[97][188] از قنات مشروب می شود. سکنه 15 خانوار.

جمعه[98][189] خراب شده. از قنات مشروب می شود. سکنه ندارد.

خسروجرد [99][190]از دو رشته قنات مشروب می شود. دو سنگ آب دارد. سه حجر طاحونه. اشجار توت و انار. 100خانوار رعیت دارد. بنای معروفی دارد بسیار قدیم.

ایاری[100][191] از قنات مشروب میشود.اشجارتوت،انگو،زردآلو. طاحونه دو حجرازقنات.40 خانوار.

قلعه نو[101][192] از قنات مشروب میشود.بیست زوج آب دارد.شش طاحونه.کوره های زیاد.رعیت30 خانوار.

کلاته صیقل[102][193] از قنات مشروب می شود. مالک آنجا شهری هستند. طاحونه دو حجر. یخچال یک باب موقوفه حضرت شاه نجف. 15 خانه است.

افضل آباد[103][194] از قنات مشروب[می شود] از شهری می باش. 6 خانوار.

دولت آباد[104][195] ازقنات مشروب میشود.آب شوردارد دورشته قنات دارداشجارندارد.40 خانوار.

علی آباد[105][196] قشلاق است.زراعت ازقنات مشروب میشود.آب شوراست.اشجارندارد.20 خانوار.

آب باریک [106][197]از قنات مشروب می شود. دو زوج آب دارد. شور است . 3 نفر نوکر سواره می باشند. دسته حاجی فرامرز خان. هشت خانوار است.

هاشم آباد[107][198] از قنات مشروب می شود. اشجار ندارد. سکنه اش 8 خانوار است.

رباط سرپوش[108][199] از قنات مشروب می شود. اشجار قدری دارد. 20 خانوار.

جلین کوچک[109][200] از قنات مشروب می شود. اشجار ندارد. آب شور است . 6 خانوار.

جلین بزرگ[110][201] از قنات مشروب میشود. دو قنات دارد. دو سنگ آب شور دارد.50 خانوار.

حاجی شمسی[111][202] ازقنات مشروب میشود. خراب می باشد. 2خانوار است.

نزل آباد[112][203] ازقنات مشروب می شود. اشجار ندارد. 30 خانوار.

آزاد منچر(آزاد منجیر) [113][204]از قنات مشروب می شود. اشجار توت دار. رعیت 40 خانوا.

باغان[114][205] ازقنات مشروب می شود. ده زوج آب. سه نفر نوکرسواره دارد. دسته حاجی فرامرزخان.رعیت 55 خانوار.

زیدآباد[115][206] ازقنات مشروب می شود. آبش شور است. اشجار ندارد. سکنه 20 خانواراست.

دلقند[116][207] ازقنات مشروب می شود. اشجار ندارد.15 خانوار.

صالح آباد[117][208] از قنات مشروب می شود. اشجار ندارد. 20 خانوار است.

ملک آباد [118][209]سکنه ندارد. یک فرد آب دارد.

ریزی[119][210] ازقنات مشروب می شود. اشجار توت زیاد دارد. 60 خانوار.

زرقی[120][211] ئیلاق می باشد. از قنات مشروب می شود. اشجار توت دارد. 50 خانوار.

قوچی[121][212] ئیلاق است. ازقنات مشروب می شود. دو زوج آب دارد. 2 خانوار.

چشمه آوش[122][213] سیاه چادر اسماعیل خان بلوچ. شتر بسیار دارند. رعیت 1 خانوار است.

کلاته[123][214] قشلاق است. آب شور دارد. از قنات مشروب می شود. 30 خانوار.

نوبهار[124][215] قشلاق است. آب شور دارد. از قنات مشروب می شود. 6 خانوار.

علی آباد[125][216] قشلاق است. دیمی کارند. یک حجر طاحونه دارد. 30 خانوار.

سنگ کلیرزر[126][217] در دهنه ترکمان واقع است. در سر راه زوا. دیمه کار می باشند. رعیت 8 خانواراست.

شامکان[127][218]  قشلاق است.از چشمه مشروب می شود. دو کلاته دارد. آب شور است.یک سنگ آب دارد. سه حجر طاحونه دارد. یک حجر طاحونه خراب می باشد. اشجار ندارد. 40 خانوار.

یحی آباد[128][219] قشلاق است. آب شور از قنات مشروب  می شود. 80 خانه وا.

صالح آباد[129][220] قشلاق است. آب شور دارد. 10 خانوار است.

زعفرانی[130][221] از رودخانه مشروب می شود. هشت زوج آب دارد. گوسفند زیادی دارند.سه حجر طاحونه دارد. عوامل بیست زوج. 50 خانه وار.

 

اصناف  بلده  سبزوارازقرار ذیل است

 

صفار15باب.  چیت ساز6 باب. فخار3 باب. نعلبند 7 باب. پوستین دوز8 باب. صراف 9 باب.عطار71 باب.بزاز30 باب. بقال 40 باب. کفش دوز 15 باب. علاقه بند 16 باب. خیاط 6 باب.حداد 15 باب. خورده ساز 12 باب. دباغ 20 باب. قصاب 18 باب. چخماق ساز4 باب.تفنگ ساز   باب. سراج 1 باب. علاف 8 باب. نمد مال 65 باب. کلاهدوز 15 باب. شعرباف 6 باب. دوزنده 40 باب. عصاری 6 باب. کاروانسرا 8 باب. مدرسه 2 باب.

 

کوچه دباغان  یکصد و بیست و چهار خانه وار سکنه دارد. آب از خانه ها جاری و دباغان آن دباغی می نمایند. در بیرون شهر زراعت می شود. دو زوج  می شود.

کوچه نورسک[نواشک]  یکصد و هشتاد خانه وار سکنه دارد. یک باب حمام دارد. سه آب انبار دارد. درب از کوچه دارد. یعنی عمومی است. سه مسجد دارد. تلگرافخانه مبارکه در آن محله می باشد. از آب عمید آباد مشروب می شود.

کوچه دروازه نیشابورنه خانه سکنه دارد.دومسجد دارد. یک باب حمام دارد.ازآب عمید آباد مشروب می شود.

کوچه سبزیر[سبریز] و کوچه پیرحاجات  سیصد و نود خانه سکنه دارد. پنج آب انبار دارد.درب از کوچه دارد. مسجد صاحب الامر سه تکیه دارد. از آب عبدالرحمن مشروب میشود.قدری آب از عمیدآباد. جناب حاجی میرزا تقی پیشنمازو جناب ابوتراب قاضی در آن محله سکنا دارد. یک باب حمام در محله بزیر می باشد.

کوچه سرسنگ یکصد و شصت خانه سکنه دارد. آب انباریکی دارد. جناب ملاحسین قاضی در آن محله می باشد.

کوچه کوانبار[ گودانبار] یکصد و بیست و هفت خانه سکنه دارد. حمام یکی دارد. از آب عبدالرحمن مشروب می شود.

کوچه کوزه گرها یکصد وشصت چهار سکنه دارند.دو آب انباردرکوچه دارد.سه مسجد نمازدارد.ازقنات عبدالرحمن مشروب میشود.یکرشته قنات.یک فرد آب دارد و زراعت ندارد.

کوچه مدرسه کهنه که سابق نوشته شده. شصت خانه سکنه دارد. یک باب کاروان سرای مخروبه وقف مدرسه می باشد.

محله دیوان خانه دویست و سی [ و] چهار خانه سکنه دارد. دیوانخانه و ارک در آن محله می باشد. ارک خراب می باشد. تکیه یکی دارد. مسجد دوتا دارد. آب انبار در محله دو تا دارد.

کوچه جناب آقای شریعت مدار سی [ و] یک خانه سکنه دارد. حمام دو تا دارد. مسجد یکی دارد. آب انبار دو تا دارد. جنابان آقای حاجی میرزا محمد علی و آقای حاجی میرزا عبدالکریم در آن کوچه سکنا دارند. به مسجد جامع نزدیک می باشد.

کوچه زرگرها یکصد و دو خانه سکنه دارد. مسجد یکی دارد. از آب قنات عبدالرحمن مشروب می شود. سه مسجد دارد. دو باب انبار. تکیه یکی دارد.

کوچه حاجی آقا ابرام سی و چهار خانه سکنه دارد. از آب عبدالرحمن مشروب می شود. مسجد یک باب.انباریکی. تکیه یکی. آب انباریکی.

کوچه مزار سبز یکصد و سه خانه سکنه دارد. از آب عمیدآباد مشروب می شود. مزار یکی دارد. مسجد دو باب دارد. آب انبار دو باب دارد. تکیه یکی.

کوچه حمام حکیم  دویست و چهارده خانه سکنه دارد. مسجد سه باب. آب انباردو باب. تکیه دو باب. از آب عمیدآباد مشروب می شود.

کوچه پای منار سیصد[ و] سه خانه سکنه دارد. مسجد چهار باب دارد. آب انبار پنج باب. تکیه چهار باب. از آب قصبه مشروب می شود.

کوچه چهارراه  پنجاه خانه سکنه دارد. آب انبار یکی دارد. از آب قصبه مشروب می شود.

 

نوکرسواره  که در بلده سکنا دارند. دسته عالیجناب سعادتقلی خان بیستو پنج نفر.

نوکر دسته عباسقلیخان که در بلده سکنا دارند. بیست وشش نفر نوکر دسته اند.

نوکر دسته محمد رضا خان سیزده نفرند.

نوکر محمد خان سیزده نفرند.

طلاب مدرسه نو هشتاد نفر. طلاب مدرسه کهنه یکصد نفر.

شتربلده 200 نفر. گوسفند بلده 1000 راس. درویش بلده ده خانه. لوطی بلده ده خانه. کاسب که در دهنه بازار مشغول کاسبی می باشند در وسط  جامع می باشند در وسط بازار مسجد  جامع واقع شده است. روبروی مسجد آب انبار واقع. اما[م]زاده در بازار یکی در محله ارک ؛یکی در بیرون شه. یکی آب عبدالرحمن بیستو دو زوج می باشد. سه شبانه روز در بیرون شهر زراعت می نمایند. آب قصبه ده شبانه روز موقوفه می باشد. دو شبانه زراعت می نمایند.آب عمیدآباد موقوفه شهر می باشد. باقی زراعت می شود.

 

[ بلوک طبس]

قریه طبس[131][222]  در ئیلاق واقع شده. هوایش بسیار خوب. از رودخانه مشروب می شود. ده کلاته دارد. از قنات و از چشمه مشروب می شود.طاحونه پنج حجر دارد. رعیت آنجا چهل و چهار خانه دارد. سادات پانزده خانه  دارد. شش خانوار غریبه دارد. دویست راس گوسفند دارد. عوامل آنجا بیست زوج می باشد. ماده گاو شانزده فرد. اشجار آنجا انگور،توت،زردآلو،بادام،گردو و سنجد،آلوچه می باشد.

قارضی(قارزی)[132][223]  هم در جزو کلاتجات طبس می باشد. از قنات مشروب میشود. شش خانه سکنه دارد، که مالک همین قریه می باشند. دو خانه سادات دارد. هشتاد و شش راس گوسفند دارد. عوامل چهار زوج. ماده گاو چهارده فرد. اشجار آنجا توت، انگور، زردآلو می باشد.

حسن آباد[133][224] از قنات مشروب می شود. هوای آنجا به قاعده می باشد. رعیت آنجا ده خانوار می باشد. دو رشته قنات دارد.

هند آباد[134][225] جزو حسن آباد است. مخروبه می باشد. از قنات مشروب می شود. به قدر خوردن آب دارد. ولی نهایت شرب خودشان. رعیت آنجا دیمه کار می باشند. اشجار توت و انگور دارد. 30 خانوار است.

شه آباد(شماباد)[135][226] در جزو ئیلاق است از قنات مشروب می شود. چهارزوج آب دارد. نوکر دیوانی ندارد. 30 خانوار.

شیرخان[136][227] جزوئیلاق است.هوایش معتدل.زراعتش دیمه است.اشجارتوتانگوردارد.20 خانوار.

چاهه[137][228] در میان کوه واقع شده، نوکر دیوانی ندارد.هوایش معتدل است.آب از قنات و چشمه جاری است.آقایان قاجار چهار خانه سکنه دارند. زراعت دیمه است. سکنه 20 خانه وار است.

   از قرار کتابچه که از سبزوار فرستاده اند از روی همان بقیه نوشته شده اس. اگر نقصانی است از اصل کتابچه است.

ملاحظه  و تصحیح شد.[1][92] - طرزق،ششتمد،بیهق،65.

[2][93] - کیذور،ششتمد،بیهق،351.

[3][94] - هلاک آباد، ششتمد،بیهق،51.

[4][95] - باداشیان،ششتمد،بیهق،392.

[5][96] - بیزخ،ششتمد،بیهق،18.

[6][97] - باغ خیرات،ششتمد،بیهق،126.

[7][98] - دیوان خوی، ششتمد،بیهق،52.

[7][98]-  کلاته جات،ششتمد،بیهق،26.

 

[9][100] - کاج ،ششتمد،بیهق،103.

[10][101] - بسک،ششتمد،بیهق،49.

[11][102] - برازق،ششتمد،بیهق،237.

[12][103] - ششتمد،ششتمد،بیهق،574.

[13][104] - زلیدر، ششتمد،بیهق،خالی از سکنه.

[14][105] - حسن آباد، ششتمد، بیهق، 66.

[15][106] - علی آباد، ششتمد،بیهق،103.

[16][107] -  ابراهیم آباد، ششتمد،بیهق،85.

[17][108] - حسین آباد،ششتمد،بیهق،18.

[18][109] - نقاچاه،ششتمد،تکاب کوه میش، خالی از سکنه.

[19][110] - انجمد،ششتمد،تکاب کوه میشی،خالی از سکنه.

[20][111] - بجدن،ششتمد،تکاب کوه میش، 161.

[21][112] - جنبد،ششتمد،تکاب کوه میش،77.

[22][113] - عزیز آباد،ششتمد،تکاب کوه میش،175.

[23][114] - سررود،ششتمد،تکاب کوه میش،39.

[24][115] - مج ،ششتمد،تکاب کوه میش ، 294.

[25][116] - پادر،ششتمد،تکاب کوه میش،89.

[26][117] -  کیذقان، ششتمد، تکاب کوه میش،82.

[27][118] - قاسمی،ششتمد،تکاب کوه میش،89.

[28][119] - زلیدر،ششتمد،بیهق، بدون سکنه.

[29][120] - تندک،ششتمد،تکاب کوه میش،354.

[30][121] - طرسک،ششتمد،تکاب کوه میش،399.

[31][122] - اردیز،روداب،خواشه،171.

[32][123] - بجدن،روداب،خواشه،144.

[33][124] - بونش،روداب،خواشه،27.

[34][125] - شریاخ،روداب،خواشه،خالی از سکنه.

[35][126] - سریش،روداب،خواشه،82.

[36][127] - برگو، روداب،خواشه،47.

[37][128] - گرمک،روداب،خواشه،108.

[38][129] - کرک،ششتمد،تکاب کوه میش، خالی از سکنه.

[39][130] - نیمرودان در آمارنامه ها و فرهنگها و نقشه های جغرافیای دیده نشد.

[40][131] - پوچ، درآمارنامه سال 1375 ثبت نشده است ولی در فرهنگهای و آمارنامه های قبل از سال مذکور جزو بخش ششتمد از دهستان خواشید ذکر شده و در سال 1360 دارای 180 خانوار بوده است.

[41][132] - بنقن،روداب،خواشه،117.

[42][133] - کمند،روداب،خواشه،خالی از سکنه.

[43][134] -محمد آباد، روداب،خواشه،102.

[44][135] - اریان ، روداب ، خواشه،154.

[45][136] - لندران،روداب،کوه همایی،42.

[46][137] - مظفرآباد، روداب،خواشه،18.

[47][138] - سلطان آباد، خوشاب،سلطان آباد،900.

[48][139] - فضل آباد، روداب، کوه هما ئی،39.

[49][140] - نارستان،روداب،کوه همائی،خالی از سکنه.

[50][141] - اجنورد،روداب،کوه همائی،49.

[51][142] - همائی،همائی علیا و سفلی، روداب، کوه همائی، خالی از سکنه.

[52][143] - جراحی،روداب،کوه همائی،خالی از سکنه.

[53][144] - کلاته احتمالا کلاته لال،روداب،کوه همائی،16.

[54][145] - نارستان، روداب، کوه همائی،خالی از سکنه.

[55][146] - کلاته میرعلی،روداب،فروغن، 82.

[56][147] - لطف آباد، روداب، فروغن،خالی از سکنه.

[57][148] - دامرود، روداب ، فروغن، 60.

[58][149] - فیلشور،روداب،فروغن،82.

[59][150] - نسبند،روداب،فروغن،45.

[60][151] - شمس آباد،روداب،فروغن،159.

[61][152] - ملوند،روداب،فروغن،207.

[62][153] - قلعه نو،روداب، فروغن،609.

[63][154] - برآباد،روداب،فروغن،165.

[64][155] - رش وارین،درآمارنامه ها و فرهنگها دیده نشد.

[65][156] - درقدم،روداب،خواشه،104.

[66][157] - استاج،روداب،خواشه،147.

[67][158] - کلاوشک،روداب،خواشه،30.

[68][159] - ثقیه،ششتمد،بیهق،51.

[69][160] - جری دریاچه،روداب،کوه همائی،36.

[70][161] -

[71][162] - کلاته حاجی آباد،مرکزی،قصبه شرقی،خالی از سکنه.

[72][163] - کلاته حسن آباد،احتمالا کلاته حسن ، مرکزی ، قصبه شرقی،3.

[73][164] - نارستانه،خیرآباد، مرکزی،قصبه شرقی، خالی از سکنه.

[74][165] - باغجر،مرکزی ،قصبه شرقی،371.

[75][166] - قره قلی،مرکزی،رباط،171.

[76][167] - عوض،مرکزی،رباط ،82.

[77][168] - نجم آباد، مرکزی ، رباط،77.

[78][169] - علی آباد، مرکزی ،رباط،22.

[79][170] - نورآباد،خوشاب،سلطان آباد،50.

[80][171] - روکی،خوشاب،سلطان آباد، 119.

[81][172] - ساطله، دیده نشد.

[82][173] - حارث آباد، مرکزی ، قصبه غربی ، 315.

[83][174] - فسنقر،مرکزی،قصبه غربی، 329.

[84][175] - برزو،مرکزی ، قصبه غربی، 193.

[85][176] - حسین آباد گنجی، مرکزی ، قصبه غربی،87.

[86][177] - احتمالا حیدرآباد،مرکزی ، قصبه شرقی، 1.

[87][178] - قدیم آباد، مرکزی ، قصبه غربی،خالی از سکنه.

[88][179] - شباش،مرکزی،قصبه شرقی،1.

[89][180] - رازقند،مرکزی،قصبه شرقی،109.

[90][181] - سنگ سفید،مرکزی،قصبه شرقی،242.

[91][182] - میرحسین، مرکزی، قصبه غربی،3.

[92][183] - سدید،مرکزی،قصبه شرقی،33.

[93][184] - کسکن،مرکزی،قصبه غربی،201.

[94][185] - گود آسیا، مرکزی،قصبه غربی، 138.

[95][186] - جنت آباد،مرکزی،قصبه غربی،خالی از سکنه.

[96][187] - رسدیر،دیده نشد.

[97][188] - مسکن، مرکزی،قصبه غربی،33.

[98][189] - جمعه،دیده نشد.

[99][190] - خسروجرد،مرکزی،قصبه غربی،412.

[100][191] - ایاری،دیده نشد.

[101][192] - قلعه نو،مرکزی،قصبه غربی،19.و قلعه نو،مرکزی،قصبه غربی،500.

[102][193] - کلاته صیقل،دیده نشد.

[103][194] - افضل آباد،مرکزی،قصبه غربی،2.

[104][195] - دولت آباد،مرکزی ،قصبه شرقی،306.

[105][196] - علی آباد،مرکزی،قصبه غربی،150.

[106][197] -  آب باریک،مرکزی،رباط،خالی از سکنه.

[107][198] - هاشم آباد،مرکزی،رباط،119.

[108][199] - رباط سرپوش،مرکزی،رباط،224.

[109][200] - جلین کوچک،مرکزی ،رباط ،155.

[110][201] - جلین بزرگ،با شماره قبل ادغام شده است.

[111][202] - حاجی شمسا،مرکزی،رباط،خالی از سکنه.

[112][203] -  نزل آباد،مرکزی،رباط،161.

[113][204] - آزاد منجیر،مرکزی،رباط،108.

[114][205] - باغان،مرکزی،قصبه شرقی،111.

[115][206] - زیدآباد، مرکزی،رباط،54.

[116][207] - دلقند، مرکزی،قصبه شرقی،119.

[117][208] - صالح آباد،بزرگ ، مرکزی،رباط،61.

     - صالح آباد کوچک، مرکزی،قصبه شرقی،570.

[118][209] -  ملک آباد، خوشاب،دره یام،33.

[119][210] - ریزی،دیده نشد.

[120][211] - زرقی،خوشاب،سلطان آباد، 48.

[121][212] - قوچی، دیده نشد.

[122][213] -  چشمه آویشن،ششتمد،بیهق،47.

[123][214] - کلاته،دیده نشد.

[124][215] - نوبهار، ششتمد،شامکان،85.

[125][216] - علی آباد،مرکزی ، قصبه غربی،خالی از سکنه.

[126][217] - سنگ کلیدر( دهنه ارباب)،مرکزی،رباط،119.

[127][218] - شامکان،ششتمد،شامکان،523.

[128][219] - یحیی آباد،ششتمد،شامکان،206.

[129][220] - صالح آباد بزرگ،مرکزی،رباط،61.

     - صالح آباد کوچک،مرکزی،قصبه شرقی،570.

[130][221] - زعفرانیه،مرکزی،رباط،64.

[131][222] - طبس،خوشاب، طبس،249.

[132][223] - قارضی،خوشاب،طبس،1.

     - قارزی،جوین،بالا جوین،183.

[133][224] - حسن آباد، خوشاب،طبس،68.

[134][225] - هندآباد، خوشاب، طبس، خالی از سکنه.

[135][226] - شم آباد، خوشاب،طبس،176.

[136][227] - شیرخان،خوشاب،طبس،210.

[137][228] - چاهک،خوشاب،طبس،138.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان ۱۳۸۶ساعت 9:14  توسط رضا نقدی reza naqdi  |